Våra gym

Regler och villkor

Medlemsvillkor hos Step In AB

 

1.Medlemskap
• Medlemskapet i Step In är personligt.
• Minimiåldern för att teckna medlemsavtal är det år man fyller 15.
• Träning och förhållningsregler gäller för samtliga anläggningar ägda av Step In AB

2. Medlemskort och kontaktinformation
Vid besök på anläggningen ska medlem vid varje tillfälle registrera sig genom att dra sitt medlemskort. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelse i anläggningen, även under träning, så att detta kan uppvisas vid de kontroller som kontinuerligt förekommer. Vid förlust av medlemskort eller om det skadas så att det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt medlemskort mot en ersättning. Medlem är skyldig att omgående meddela Step In ändringar av namn, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All brevkontakt sker till medlemmens folkbokföringsadress.

3. Betalning
Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. Medlem/betalaren är personligt betalningsansvarig gentemot Step In. Detta gäller även om någon annan vid tecknandet av medlemsavtalet angivits som ansvarig för betalningen. Vid tecknandet av helårsbetalt avtal, betalas avgiften i sin helhet vid tecknandet av medlemsavtalet. Betalning via Autogiro Endast fysiska personer kan betala via autogiro. Betalning av träningsavgift ska ske månadsvis i förskott den 28:e. Medlemmen förbinder sig att tillse att beloppet finns på uppgivet konto senast bankdagen före den 28:e. Om den 28:e är en helgdag ska dragning ske från kontot påföljande bankdag. Avisering av betalningar enligt autogiromedgivandet ska genom dessa villkor anses gjorda tills vidare. Saknas medel på konto vid ordinarie dragningstillfälle kommer Step In att skriftligen anmoda medlem att omgående och senast inom 10 dagar från anmodan betala. Sker ingen betalning kommer medlemmen att stängas av tills full betalning, inklusive ränta och kostnader, sker. Avstängning medför inte att träningstid fryses utan tiden för kortet löper och förbrukas. Prisjustering under löpande avtal Kampanjavtal som betalas via autogiro ändras automatiskt efter 12 månader till då aktuellt ordinariepris. Vid tecknandet av studentavtal som betalas via autogiro ges medlem studentpris t.o.m. det datum som medlem kan visa upp giltigt studentkort, därefter går priset över till ordinarie. Studentpriset går att förlänga genom att medlem senast 10 dagar innan datum för senast studentkort gått ut visar upp ett nytt giltigt Studentkort. Studentpriset förlängs då på så lång tid som det uppvisade giltiga Studentkortet gäller. Uppvisas giltigt Studentkort efter det att studentpris redan övergått till ordinariepris justeras priset med avseende på kommande månader. Vid tecknade av pensionärsavtal där medlem har rätt till sjukersättning med ett tidsbestämt intyg från F-kassan, ges medlem pensionärspris t.o.m. det datum som medlems intyg bevisar nedsatt funktion. Därefter går priset över till ordinarie. Pensionärspriset går att förlänga genom att medlem visar upp nytt intyg från F-kassan. Då gäller samma regler som för studentpriset, ovan i stycket. Ålderspensionärer och medlem med rätt till sjukersättning med ej tidsbestämt intyg från F-kassan ges pensionärspris som ej justeras till ordinarie pris. Retroaktiva prisjusteringar görs inte. 

4. Avtalstid
Uppsägningstiden är 2 månader från det att Step In har mottagit en uppsägning av medlem. och Helårsbetalda avtal har en avtalsperiod om 12 månader och avslutas automatiskt då dessa månader löpt ut. Step In har 12 månaders bindningstid på vissa avtal.

5. Frysning, överlåtelse och uppsägning av medlemsavtal
Frysning av medlemsavtal är möjligt mot en administrativ avgift eller utan avgift vid uppvisande av läkarintyg för långtidssjukskrivning eller graviditet. Medlemsavtalet kan frysas som längst 12 månader per tillfälle. Efter det att frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemskapet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand. Som medlem ansvarar jag för att erhålla och vid behov kunna visa upp kvittens av min frysning. Överlåtelse av medlemskapet kan ske 1 gång, dvs. den som övertagit ett medlemskap kan inte i sin tur överlåta det. Övertagande medlem ska betala aktuell medlemsavgift, samt skriftligt acceptera dessa villkor och slutligen godkännas av Step In. Uppsägning av medlemskap kan ske via mail till respektive anläggning, aktuella mailadresser finns på hemsidan: www.stepin.se Medlemskapet kan alltid avbrytas av Step In med omedelbar verkan om medlemmen bryter mot någon av avtalets väsentliga bestämmelser. Medlemmens betalningsskyldighet kvarstår uppsägningstiden ut.

6 Hälsotillstånd
Medlem ansvarar själv för att hans/hennes hälsotillstånd är sådant att medlem utan risk klarar av att delta i aktiviteterna hos Step In

7. Trivselregler och träningsföreskrifter
Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet och får av medlem uteslutande nyttjas för träning. Medlem får t ex ej sova eller på annat sätt uppehålla sig i lokalerna. Det åligger medlem att följa gällande trivselregler och de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen, av Step In:s personal. Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Om medlem uppträder störande eller inte följer trivselregler och anvisningar har Step In rätt att begränsa de tider medlemmen får vistas på anläggningen eller medlemmens användning i övrigt av anläggningen eller helt avbryta medlemskapet, varvid medlemmens betalningsskyldighet för pågående avtalsperiod består.

8. Gäst
Medlem kan medta max en (1) gäst per år och endast under tid då anläggningens reception är öppen.

9. Doping
Step In förbehåller sig rätten att kontakta polis vid misstanke om användning av dopingklassade preparat. Polisen utreder medlem och utför test av medlem om bedömningen är sådan. Vid avslutat polisärende med fällande dom kommer medlemmen att stängas av på obestämd tid för brott mot Step In:s väsentliga bestämmelser. Se § 5 i Step In:s medlemsavtal.

10. Ansvar för olycksfall och ägodelar
Step In svarar inte för personskador, sakskador eller förlust av medlems ägodelar annat än om skadan eller förlusten uppstått på grund av att Step In:s agerat grovt vårdslöst. All träning på Step In:s anläggningar sker på egen risk. Detta gäller även medhavd gäst.

11. Prisändringar
En prishöjning på löpande avtal ska meddelas 2 månader innan den träder ikraft. Medlem som säger upp sitt avtal pga en prishöjning är skyddad mot prisändringen under uppsägningstiden.

12. Personuppgifter
Step In lagrar med automatisk databehandling personuppgifter i en databas under iakttagande av bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Medlem samtycker till att Step In samlar in och behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla detta avtal. Medlem samtycker även till att lämnade personuppgifter får användas för marknadsföring av olika varor och tjänster. Inpassering när anläggning är obemannad sker genom fingeravtryckskontroll. Dessa uppgifter finns endast lagrade på varje individuellt medlemskort och det är dessa uppgifter som jämförs med det som avläses vid inpassering. Medlem har informerats att ingången och anläggningen av säkerhetsskäl kan vara kameraövervakad.

13. Identifiering
För Autogiroavtal krävs svenskt personnummer, svenskt privat kontonummer och giltigt svenskt ID-kort. Helårsbetalat avtal kräver giltigt ID-kort tillsammans med intyg om studier utfärdat av svensk läroanstalt, ett svenskt arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller bevis om ansökan av asyl från migrationsverket. Vid tecknande av studentavtal krävs dessutom giltigt Studentkort från eftergymnasiala studier.

TILLÄGG TILL KÖP VIA INTERNET

§§ 14-16 gäller endast när medlem tecknar medlemsavtal via Step In:s hemsida.

Vid köp via internet tillämpas distansavtalslagen.

Köp via internet är personligt i den meningen att det endast är den som ska bli medlem som kan teckna avtalet via hemsidan.

Medlem har via hemsidan godkänt att bestämmelserna i detta avtal gäller för medlemskapet.

14. Ångerrätt
Medlem har rätt att inom 14 dagar från köptillfället ångra sitt köp genom att meddela Step In. Medlems medlemskap avslutas då och denne får tillbaka betalt belopp. Ångerrätten gäller under förutsättning att medlemskortet inte har hämtats ut. Medlem kan ångra sitt köp via e-post till info@stepin.se

15. Betalning
Betalning av startavgifter gällande avtalet sker på den anläggning du valt (gäller Step In:s anläggningar) vid uthämtande av medlemskort.

16. Leveransvillkor
Avtalet börjar gälla den dag köpet registreras på hemsidan, ej dagen då kortet hämtas ut. Medlemskortet hämtas ut av medlem på den vid köpet vald anläggning.

 AUTOGIROMEDGIVANDE

§§ 17-18 gäller endast när medlem tecknat medlemsavtal med Autogirobetalning.

17. Medgivande till betalning via Autogiro Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Detta betyder dock inte att betalarens avtal mot betalningsmottagaren avslutas.

18. Beskrivning

Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. Betalaren ska genast underrätta betalningsmottagaren om detta.

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök .

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Bankgirocentralen, BGC AB
BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Betalaren medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.